Pravidla provozu T.J. Sokol Šestajovice

Tento dokument doplňuje stanovy České obce sokolské v oblastech souvisejících s provozem v T.J. Sokol Šestajovice. Je závázný pro členy, cvičence i cvičitele T.J. Sokol Šestajovice.

Placení příspěvků

Cvičenci, který ve stanoveném termínu neuhradí členský nebo oddílový příspěvek, nemusí být umožněn přístup na hodinu.

Členský příspěvek
Příspěvek člena ČOS schválený Výborem ČOS pro daný kalendářní rok.
Oddílový příspěvek
Příspěvek, který hradí člen oddílu T.J. Sokol Šestajovice a který je určen výborem T.J. Sokol Šestajovice.
Hodina
Časový úsek, jehož začátek, konec i místo konání je předem stanoveno a kterého se účastní cvičenci a cvičitel/-é. Obvyklý čas a místo konání hodiny je uvedeno na internetu na adrese http://www.sokolsestajovice.cz na stránce příslušného oddílu. V případě očekávané změny obvyklého času nebo místa hodiny informuje vedoucí oddílu členy nebo jejich rodiče s předstihem alespoň 48 hodin.
Vedoucí oddílu:
Osoba pověřená náčelníkem/náčelnicí, případně výborem k vedení oddílu.
Cvičitel
Osoba pověřená vedoucím oddílu k vedení cvičenců.
Cvičenec
Osoba, která se účastní pohybových aktivit organizovaných T.J. Sokol Šestajovice.
Člen
Členství v České obci sokolské a jeho podmínky jsou definovány ve stanovách České obce sokolské ve článku 4.

Členský příspěvek

Noví členové jsou povinni uhradit členský příspěvek do 12 dnů ode dne přihlášení. Členové, kteří se přihlásili během prosince, již na daný kalendářní rok příspěvek neplatí.

Stávající členové jsou povinni uhradit členský příspěvek tak, aby platba byla připsána na účet T.J. Sokol Šestajovice do konce prvního týdne do neděle do 23:59 v únoru daného kalendářního roku.

Členové jsou povinni identifikovat svou platbu uvedením správného variabilního symbolu a názvu oddílu a jména člena v poznámce (někdy nazývané „text pro příjemce“ nebo „zpráva pro příjemce“).

Příklad: Člen nastoupí první týden v únoru (se začátkem nového cvičebního pololetí) do nového oddílu, první hodina je v pátek. Do neděle, tedy do dvou dnů, musí být příspěvek na účtu.

Příklad: Člen je v lednu členem oddílu, ale rozhodne se s koncem cvičebního pololetí ukončit svoje členství. V takovém případě není povinen uhradit členský příspěvek na daný kalendářní rok.

Informace k platbě příspěvků (číslo účtu, variabilní symbol) jsou uvedeny na internetu na adrese http://www.sokolsestajovice.cz.

Oddílový příspěvek

Cvičenci jsou povinni uhradit oddílový příspěvek tak, aby byl připsán na účtu T.J. Sokol Šestajovice před dnem, ve kterém je třetí hodina daného oddílu v daném pololetí cvičebního roku.

Příklad: U oddílu, který začne 1. září a cvičí jedenkrát týdně, je potřeba uhradit příspěvky tak, aby byly připsány na účet do 14. září včetně.

Členové jsou povinni identifikovat svou platbu uvedením správného variabilního symbolu a názvu oddílu a jména člena v poznámce (někdy nazývané „text pro příjemce“ nebo „zpráva pro příjemce“).

Informace k platbě příspěvků (číslo účtu, variabilní symbol) jsou uvedeny na internetu na adrese http://www.sokolsestajovice.cz.

Cvičební rok/pololetí
Období shodné se školním rokem/pololetím vyhlašovaným MŠMT.

Přihlašování do oddílů a členství v nich

Pořadí obsazování volných míst

Při obsazování volných míst v oddílu se postupuje dle pořadí, v jakém dotyční nahlásili vedoucímu oddílu zájem o členství v oddíle.

Častá neúčast na hodinách

Při neúčasti cvičence na více než 60 % hodin za období od začátku cvičebního pololetí může vedoucí oddílu navrhnout výboru T.J. vyloučení člena z oddílu. Pokud se cvičenec dostaví na hodinu s více než 15minutovým zpožděním, považuje se toto za neúčast.

Příklad: Cvičenec se zúčastní čtyř hodin v měsíci září. Poté se dalších sedmi hodin nezúčastní. V takovém případě může být navrhnuto jeho vyloučení z oddílu.

V případě neúčasti cvičence ze zdravotních důvodů mu bude při vyloučení vrácena poměrná částka dle předpokládaného počtu tréninků zbývajících do konce cvičebního pololetí.

Příklad: V září začne cvičenec chodit do oddílu, ale začátkem října onemocní. Na konci listopadu bude vyloučen z oddílu a budou mu vráceny 2/5 oddílového příspěvku (za dva měsíce – prosinec, leden – z celkových pěti – září až leden).

Rušení hodin

Ve dnech školních prázdnin se hodiny obvykle nekonají.

Vedoucí oddílu může bez náhrady zrušit hodiny bez souhlasu výboru T.J. do počtu 10 % z celkového počtu hodin a se souhlasem výboru T.J. do počtu 20 % z celkového počtu hodin. V tomto případě nemají cvičenci nárok ani na náhradu hodiny v jiném termínu ani na vrácení poměrné části oddílového příspěvku.

Naopak, při zrušení více než 10 % hodin je nutný souhlas výbor T.J. a při zrušení více než 20 % jednotek je povinností vedoucího oddílu zajistit náhradu hodiny či vrácení poměrné částky odpovídající počtu zrušených hodin nad 20 % z jejich celkového počtu.

Vedoucí oddílu je povinen informovat členy oddílu nebo jejich rodiče o zrušení s co největším možným časovým předstihem.

Personální zajištění cvičení

Změna cvičitele/-ů ani vedoucího oddílu nezakládá nárok na vrácení oddílového příspěvku.

Povinnosti cvičitelů

Cvičitelé jsou povinni evidovat docházku cvičenců na jednotlivé hodiny.

Povinnosti cvičenců

Cvičenci jsou povinni uposlechnout pokynů cvičitele. V případě opakovaného nerespektování pokynů cvičitele je cvičitel oprávněn navrhnout výboru T.J. vyloučení člena z oddílu. Cvičenec v případě vyloučení nemá nárok na vrácení oddílového příspěvku.

Cvičenci jsou povinni dodržovat provozní řády sportovišť.

Cvičenci jsou povinni chodit na hodiny včas a ve vhodném cvičebním úboru.


Aktualizováno 2017-11-10