Členství

T.J. Sokol Šestajovice je spolek, který zajišťuje pravidelné cvičení pouze pro svoje členy.

Členství v Sokole má mnoho výhod. Kromě té nejběžnější – možnosti stát se členem oddílu a účastnit se pravidelných cvičení a tréninků – jsou to např.:


Členství

Přihláška
 1. Domluvte se s cvičitelem konkrétního oddílu, zda se do něj můžete přihlásit, (pokud již jste členem naší jednoty, nic dalšího dělat nemusíte),

 2. Vyplňte přihlášku do ČOS (České obce sokolské) v aplikaci Evidence členské základny – kromě povinných polí vyplňte prosím také e-mail a oddíl, do kterého se hlásíte,

 3. do týdne přihlášku zpracujeme a od svého cvičitele dostanete pokyny k platbě příspěvků.

Poznámky:

 • Za nezletilého zájemce o členství vyplňuje přihlášku rodič, ale uvádí údaje dítěte. Svoje údaje vyplní rodič jen do části Kontakt na zákonného zástupce.

 • U oddílu rodičů a děti přihlaste sebe (dospělého) i dítě.


Pokud se hlásíte do oddílu florbalu a chystáte se účastnit turnajů, potom navíc:

 1. Vyplňte přihlášku do Českého florbalu,

 2. od praktického lékaře si nechte posoudit zdravotní způsobilost do tohoto formuláře, ten poté odevzdejte vašemu trenérovi.


Příspěvky
 • Příspěvek člena České obce sokolské (členský příspěvek) se hradí na kalendářní rok. Částka je vždy stejná (dospělí 500 Kč, senioři 65+ a děti 200 Kč), ať se platí kdykoli v průběhu roku. Stávající členové hradí členský příspěvek v lednu. Členové obdrží na e-mail uvedený v přihlášce na základě zaplacení členského příspěvku členský průkaz v elektronické podobě, jímž se na akcích prokážou jako aktivní členové České obce sokolské.

 • Většinou také chcete cvičit a aktivně navštěvovat nějaký oddíl; pak je třeba uhradit ještě oddílový příspěvek. Oddílový příspěvek se platí za pololetí, tedy od září do ledna a od února do června. Jeho výše (500 Kč až 3000 Kč) je různá v různých oddílech.

 • U oddílu rodičů a dětí platí členský příspěvek všichni cvičící, tedy rodič nebo rodiče a dítě. Oddílový příspěvek se platí jen za dítě.

 • Pokud se chcete stát členy Sokola, ale nechcete navštěvovat žádný oddíl, přihlášením a zaplacením členského příspěvku se z Vás stane tzv. přispívající člen. Můžete tak podpořit celosvětové Sokolské hnutí a využívat všech ostatních výhod, které ze členství vyplývají.

 • Rodinní příslušníci cvičitelů a činovníků nehradí oddílový příspěvek. V případě zájmu zapojit se do činnosti spolku jako dobrovolník, kontaktujte prosím Milana Hybnera, 776 412 328.


Cvičitelé a trenéři
Obec Šestajovice

Obec Šestajovice

ZŠ Šestajovice
SK Šestajovice
Givt.cz – klikni a pomáhej
Rozvrh cvičení

Pro zájemce otevíráme novou hodinu cvičení rodičů a dětí v úterý 15:00–15:45.

Pondělí

16:00–18:00 Trampolíny
17:00–18:00 Rodiče a děti
18:00–19:00 Florbal starší žactvo
19:00–20:00 Kondiční cvičení žen
19:00–20:00 Muži


Úterý

15:30–16:30 Všestrannost
17:00–18:30 Florbal elévové a mladší žactvo

Hledám cvičení pro …

Nabídka oddílů pro děti


Nabídka oddílů pro dospělé a seniory


Kontakt
O Sokole

Sokol není jen o sportu. Vedle sportovní náplně, ke které patří pravidelné cvičení, tréninky, soutěže a další aktivity, má silnou složku kulturní a společenskou. Náš program se zabývá rozvojem člověka po všech jeho stránkách (odtud název všestrannost) s cílem dosáhnout harmonie těla a ducha. Potvrzujeme tak myšlenky přijímané ve všech vyspělých kulturách po celém světě. Sokolský ideál byl v době svého vzniku inspirován starověkým Řeckem. Fakt, že přetrval dodnes, potvrzuje, že je obecně platný a nadčasový.Cíle sokolské činnostiSokolu nepřísluší žádný menší úkol, než vychovávat čestného, zdravého a schopného člověka, o kterého se bude moci tato země opřít. Tak chápeme svoji úlohu. Prostředkem k jejímu naplnění je sport, společenská a kulturní činnost.Usilujeme o zdravou společnost. U dětí rozvíjíme jejich dovednosti a vštěpujeme zdravý životní styl, jehož základem je dostatek pohybu, seniory udržujeme fit, lidem v produktivním věku kompenzujeme pracovní zatížení, vychováváme úspěšné sportovce a pro všechny dohromady vytváříme prostředí, ve kterém se mohou vzájemně setkávat a obohacovat jeden druhého. Tak vzniká občanská společnost, která je základem sebevědomého národa a svébytného státu.Sokolský slib„Slibuji na svou čest, že budu dobrovolně plnit vše, co stanovy a členství v Sokole ukládají. Budu se řídit sokolskými zásadami a budu přispívat k jejich uplatnění v naší společnosti. V duchu Tyršova učení, Fügnerova bratrství a Masarykova humanismu budu sloužit pokroku na všech polích hmotného a duchovního života, aby pravda a spravedlnost vytvořily svět pravého ušlechtilého lidství. Svým životem a prací chci přispívat k demokratickému rozvoji naší České republiky.“Hodnoty SokolaLidství. Jak už jsme zmínili, nejsme firma. Tou nejvyšší hodnotou je člověk a jeho harmonický rozvoj.Fair play. Základní předpoklad všeho sportovního zápolení. Jen poctivé vítězství má skutečnou hodnotu jak ve sportu, tak v životě.Věčný ruch, věčná nespokojenost. Pod nespokojeností si představujte nekončící snahu o vnímání sebe i svého okolí, touhu stále se zlepšovat.Ni zisk, ni slávu. Před individualismem a touhou po slávě a penězích dáváme přednost činnosti, která je prospěšná nejen jednotlivci, ale také ostatním lidem.ZvláštnostiTykáme si, oslovujeme se sestro, bratře a zdravíme se Nazdar. Není to jen tradice, na které bychom lpěli, a už vůbec v tom není neúcta. Právě naopak. Je to odrazem vzájemného respektu a rovnosti. Zprvu vám to může připadat zvláštní. Zvládnutí těchto zaklínadel vám však otevře nejedny dveře i srdce lidí kolem vás.

Sokolské hodnoty

Historie Sokola
Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku v době politické uvolnění šedesátých let 19. století z iniciativy dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Tělocvičná jednota pražská (později Sokol Pražský) byla založena za účasti předních českých vlastenců 16. února 1862 a téhož roku se ustavilo dalších osm jednot na venkově.

Miroslav Tyrš

Miroslav Tyrš

Jindřich Fügner

Jindřich Fügner

Vlajka - K. Světlá

První sokolský prapor namaloval Josef Mánes a při jeho rozvinutí 1. června 1862 se stala matkou praporu Karolina Světlá.

Náčelník M. Tyrš vytvořil tělocvičnou soustavu a názvosloví (Základové tělocviku). Ideovou stať Náš úkol, směr a cíl uveřejnil v časopise SOKOL (1871). V roce 1869 byl založen Tělocvičný spolek paní a dívek pražských, v němž byla vedoucí osobností Tyršova žačka Klemeňa Hanušová.Vlastenecké zaměření Sokola se projevovalo od začátku a jeho vystupování – výlety v krojích, účast na národních slavnostech, veřejná cvičení aj. – povzbuzovalo národní sebevědomí. Za 1. světové války měli sokolové velký podíl na vzniku československých legií a ve dnech převratu v říjnu 1918 udržovali pořádek ve městech. Často byli nazýváni naším národním vojskem. Sokolští představitelé – starosta dr. Scheiner a náčelník dr. Vaníček – se stali organizátory nové čs. armády.Zlatý věk prožil Sokol mezi světovými válkami (1918–1938), kdy se stal milionovou organizací. V jeho řadách byli i význační politici včetně prezidentů Masaryka a Beneše. Svépomocí budované sokolovny vznikaly i v malých obcích. Sokolští závodníci reprezentovali úspěšně ČSR na olympiádách a mezinárodních přeborech (Šupčík, Vácha, Hudec, Gajdoš, Děkanová a další). Program Sokola byl vždy všestranný, přitažlivý pro všechny vrstvy a věkové kategorie. Kromě pravidelného cvičení se pořádaly různé soutěže, veřejná vystoupení, akademie, kulturní besedy, šibřinky, výlety, zájezdy do ciziny, tábory mládeže, divadelní a loutková představení, hudební a pěvecké koncerty, přednášky, výstavy, vydávala se řada časopisů a příruček. Vyvrcholením činnosti se staly všesokolské slety.Likvidace Sokola nastala třikrát. Stal se nepohodlným pro všechny totalitní režimy našich dějin. Poprvé byl zakázán za války v roce 1915, podruhé jej krutě rozprášili nacisté v roce 1941 a potřetí jej pohltila „sjednocená tělovýchova“ po roce 1948. Snahy o obnovu Sokola v roce 1968 udusila normalizace a teprve v lednu 1990 byl vzkříšen – již počtvrté – k novému životu.Nová éra Sokola nezačala lehce. Musel bojovat o navrácení svého majetku a zažívá i problémy generační. Dnes sdružuje Česká obec sokolská (ČOS) zhruba 1000 jednot a 160 000 členů. Skoro polovina dochází do sportovních oddílů, které přispívají k omlazení sokolských řad. Také do řídících orgánů nastupuje stále více mladých činovníků.Nové formy prezentace. Sokol dnes nabízí veřejnosti program moderních pohybových aktivit formou netradičních akcí „Takoví jsme dnes“, pořádáním Sokolgymu, soutěží Euroteam aj. Česká obec sokolská spolupracuje s organizacemi, které mají ve svém programu „Sport pro všechny“ u nás i na mezinárodní úrovni (TAFISA, ISCA aj.) a sokolští cvičenci reprezentují ČR i na světových gymnaestrádách.

Oddíl všestrannosti

T.J. Sokol Šestajovice je spolek, který byl po 97. letech obnoven valnou hromadou za účelem podpory a záštity sportovního a kulturního dění v obci Šestajovice. Znovuzaložení proběhlo valnou hromadou dne 19. 12. 2013. Jednota je pobočný spolek České obce sokolské (řídí se tedy jejími stanovami) a v organizační hierarchii spadá pod Župu Barákovu.

Historie T.J. Sokol Šestajovice z let 1918 až 1925 ke stažení zde:

Oddíl všestrannosti

Cvičení pohybové všestrannosti pro děti ve věku 6–10 let. Cvičení je zaměřeno na pohybové aktivity gymnastika, atletika, míčové hry. V současné době je trendem pohybové zatížení dítěte jednostranným tréninkem. Cvičení všestrannosti proto doporučujeme nesportujícím dětem i dětem, které se již sportu aktivně věnují. Děti se naučí základy gymnastických a atletických disciplín, šplh. Zjistěte, jestli Váš sportovec/sportovkyně umí kotoul, vyšplhá na prádelní šňůru a udělá výmyk na klepadle.Vaše děti naučíme dovednosti odpovídající jejich fyziologickému vývoji. Sport činíme pro děti zábavným i užitečným! Dětem s nadáním nebo chutí pro konkrétní sportovní disciplínu, doporučíme specializované sportovní oddíly.


Základní údaje oddílu


Věk cvičenců6-10 let
Den a čas cvičeníÚterý 15:30–16:30
Místo cvičeníVelká sportovní hala, U Váhy 1000, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddíluEva Vaňková
E-mail na vedoucíhoevankova@sokol.eu
Kapacita oddílu25
Obsazenost oddílu100 %
Oddílový příspěvek1 200 Kč za pololetí

Oddíl rodičů a dětí

Cvičení je určeno dvojicím dospělý a dítě. Cvičení s rodičem (prarodičem) je primární řízenou pohybovou aktivitou zaměřenou na rozvoj pohybové všestrannosti dítěte, budování vztahu k pohybu a upevňování správných pohybových návyků. Cvičební jednotky obsahují řadu prostných cvičení, míčových her, cvičení na nářadí a cvičení s tradičním i netradičním náčiním. Při cvičení oddílu rodiče a děti zažíváme mnoho zábavy! Počítejte s tím, že dospělák je v cvičební jednotce velmi aktivní a dítě pouze nehlídá. Na interakci mezi dospělým a dítětem, upevňování komunikačních vztahů s cvičitelem, klademe zásadní důraz. Cvičíme v šestajovické tělocvičně a za pěkného počasí na fotbalovém hřišti v Šestajovicích, nebo v lese. Informaci o tom, kde se konkrétní den cvičí - sporné počasí, nebo jiný cvičební plán, se dozvíte na hlavní straně a to nejpozději dvě hodiny před cvičením.


Základní údaje oddílu


Věk cvičenců2-4 roky
Den a čas cvičeníPondělí 17:00–18:00
Místo cvičeníVelká sportovní hala, U Váhy 1000, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddíluEva Vaňková
Telefon na vedoucího605 433 430
Kapacita oddílu25 párů rodič – dítě
Obsazenost oddílu100 %
Oddílový příspěvek1 200 Kč za pololetí
Oddíl kondičního cvičení žen

Sportovně koncipovaný trénink pro ženy. Obsahuje všechny možné cvičební prvky, taneční, posilující, relaxační i aerobní - vše pro získání či zvýšení kondice!Určeno všem ženám i mladší věkové kategorie!


Základní údaje oddílu


Věk cvičenců18-65 let
Den a čas cvičeníPondělí 19:00–20:00
Místo cvičeníVelká sportovní hala, U Váhy 1000, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddíluEva Vaňková
Telefon na vedoucího605 433 430
Kapacita oddílu20 cvičenců
Obsazenost oddílubude upřesněno po začátku cvičení
Oddílový příspěvek1 200 Kč za pololetí
Oddíl mužů

Síla, obratnost a fyzická pohoda. Zábavná i užitečná cvičení pro muže.


Základní údaje oddílu


Věk cvičenců18-65 let
Den a čas cvičeníPondělí 19:00–20:00
Místo cvičeníVelká sportovní hala, U Váhy 1000, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddíluMilan Hybner
Telefon na vedoucího776 412 328
Kapacita oddílu12 cvičenců
Obsazenost oddílubude upřesněno po začátku cvičení
Oddílový příspěvek1 200 Kč za pololetí
Oddíl skoků na trampolíně

Náplní oddílu je všeobecná pohybová příprava prostřednictvím převážně gymnastických cvičení a skoky na trampolíně. Filosofie vedení cvičenců se odvíjí od myšlenky sportovní všestrannosti, tak jak je definována ve cvičebním programu České obce sokolské. Myšlenkově a co se týče zásad rozvoje cvičence vychází také z konceptu sportu pro život rozpracovaného kanadskou skupinou expertů, který je zaměřen na pohybovou gramotnost, dlouhodobý rozvoje potenciálu cvičence a schopnost účastnit se pohybových aktivit po celý život. Obsah cvičebních jednotek vychází také z doporučení vymezených Mezinárodní gymnastickou federací v aktuálním programu rozvoje a soutěžení podle věkových skupin


Základní údaje oddílu


Věk cvičenců10–14 let
Den a čas cvičeníPondělí 16:00–18:00
Místo cvičeníVelká sportovní hala, U Váhy 1000, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddíluMilan Hybner
Telefon na vedoucího776 412 328
Kapacita oddílu10 členů
Obsazenost oddílu100 %
Oddílový příspěvek1 500 Kč za pololetí

Věková kategorieRočníky narozeníTrénink
Přípravka2014–2016Čt 16:00–17:15
Elévové2012–2013Út 17:00–18:30, čt 17:15–18:45
Mladší žactvo2010–2011Út 17:00–18:30, čt 17:15–18:45
Starší žactvo2008–2009Po 18:00-19:00, čt 18:45-20:00

Poznámka: trenéři si vyhrazují právo přeřadit člena do věkové kategorie o jednu vyšší nebo nižší než odpovídá jeho ročníku narození v závislosti na jeho fyzických, psychických a dovednostních předpokladech ke hře florbalu.

Družstvo elévů, mladších žáků a starších žáků se v sezóně 2022/2023 účastní soutěží v rámci Českého florbalu.

Místo cvičeníVelká sportovní hala, U Váhy 1000, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddíluDominik Bárta
Kontakt na vedoucíhosestajovice.florbal@sokol.eu, 776 018 022
Oddílový příspěvek1500 Kč při tréninku 1× týdně, 3000 Kč při tréninku 2× týdně
Oddíl cvičení pro zdravá záda

Cvičení je zaměřené na prevenci bolestí zad, na na celkové uvolnění a zlepšení pohyblivosti celého pohybového aparátu.


Základní údaje oddílu


Věk cvičenců9–99 let
Den a čas cvičeníČtvrtek 19:00–20:00
Místo cvičeníTV sál ZŠ Šestajovice, Komenského 158, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddíluSimona Čermáková
Telefon na vedoucího602 110 931
Kapacita oddílu20 členů
Oddílový příspěvekv roce 2022: ročník narození 1962 a mladší – 1 200 Kč za pololetí
Oddílový příspěvekv roce 2022: ročník narození 1961 a starší – 600 Kč za pololetí
Oddíl zdravotního cvičení

Cvičení je zaměřeno na posílení těla přirozenými, avšak pro pohybový aparát nepřetěžujícími metodami. Zařazujeme také prvky Pilátes, Jógy a relaxačních cvičení. Používáme především overbally a cvičební gumy.Cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie, doporučujeme také především seniorkám a seniorům, lze jej využít i při zdravotních zatíženích.


Základní údaje oddílu


Věk cvičenců9–99 let
Den a čas cvičeníČtvrtek 18:00–19:00 (sraz před ZŠ v 17:55)
Místo cvičeníZákladní škola, Komenského 158, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddíluSimona Čermáková
Telefon na vedoucího602 110 931
Kapacita oddílu20 členů
Oddílový příspěvekv roce 2022: ročník narození 1962 a mladší – 1 200 Kč za pololetí
Oddílový příspěvekv roce 2022: ročník narození 1961 a starší – 600 Kč za pololetí
Oddíl házené a míčových her

Vhodné pro chlapce i dívky. Ve středu trénují mladší děti (ročníky 2013–2016 a ve středu i v pátek ročníky 2011–2012, převážně dívky, doplněno kluky.Náplní jsou míčové hry zaměřující se na všeobecný rozvoj dovedností – běh, skok, hod a chytání.Cvičení začíná 14. září 2022, sraz v 16:05 před halou. Děti nechť mají na přezutí do haly boty s pevnou patou se zavazováním na tkaničku.


Základní údaje oddílu


Věk cvičencůročníky narození 2011–2016
Den a čas cvičeníStředa 16:15–17:15, Pátek 16:00–17:00
Místo cvičeníVelká sportovní hala, U Váhy 1000, 250 92 Šestajovice
Vedoucí oddíluDaniela Zapletalová
Kontakt na vedoucíhotel.: 773 751 098, e-mail: sestajovice.hazena@sokol.eu
Kapacita oddílu25
Oddílový příspěvek2 400 Kč za pololetí; při účasti 1× týdně 1 200 Kč za pololetí
Záesák

Oddíl Zálesák je zaměřen na pobyty v přírodě a zálesácké táboření. Podnikáme výpravy a výlety za dobrodružstvím. Formou her a různých cvičení zvyšujeme fyzickou i psychickou stránku dětí. Děti se učí základům přežití v lese, jako je hledání a úprava vody, stavění přístřešků, rozdělávání ohně a zajišťování potravy. Dále se věnujeme poskytování první pomoci, lanovým technikám, poznávání rostlin, zvířat, stromů a vše co nám příroda může poskytnout a čím nás může obohatit v jednotlivých ročních obdobích.Naším cílem je dát dohromady kolektiv dětí, kde vzniknou přátelské vztahy založené na kamarádství, důvěře a společně prožitých zážitcích.
Scházíme se jedenkrát týdně ve středu od 16:30 do 18:30 hodin. Schůzky probíhají převážně venku v přírodě (okolí Šestajovic a Klánovický les), při velmi nepříznivých klimatických podmínkách se konají schůzky „pod střechou“. Aktuální informace o místě srazu jsou podávány členům oddílu, nebo se nachází na faceboookovém profilu.
Přibližně jedenkrát za období se bude konat víkendová výprava v rozmezí 1-3 dnů. Výpravy budou vyvrcholením práce za určité období a všichni si zde budou moci vyzkoušet, co se na schůzkách naučili. Některých akcí se mohou účastnit i rodiče.


Základní údaje oddílu


Věk cvičencůročníky narození 2009–2015
Den a čas cvičeníStředa 16:30–18:30
Místo cvičeníje upřesněno vždy před schůzkou
Vedoucí oddíluVratislav Pospíšil
E-mail na vedoucíhovpospisil@sokol.eu
Kapacita oddílu20 členů
Obsazenost oddílu85 %
Oddílový příspěvek1 200 Kč za pololetí

Příměstský florbalový tábor


Přihláška

Tábor je určen pro účastníky ve věku 8 let a starší.

Cena a smluvní podmínky

Cena tábora je 2 500,– Kč.Cena zahrnuje:
- celodenní stravu (svačinu, oběd, svačinu) a pitný režim,
- užívání tělocvičny a jejího vybavení,
- odměny a ceny do soutěží.
Storno podmínky
- při odhlášení dítěte 5 dní a méně před začátkem tábora – storno 50 % z celkové ceny tábora,
- při zrušení pobytu v době konání tábora, předčasného odjezdu apod. se platba ani poměrná část nevrací, možnost nahlášení náhradníka,
- v případě zrušení pobytu v době tábora z důvodů zavinění na straně pořadatele se vrací poměrná část z ceny


Praktické informace

Tábor začíná v pondělí 22.08.2022 a končí v pátek 26.08.2022. Nástup každý den od 8:00 do 8:30 hodin, vyzvedávání od 17:00 do 17:15 hodin ve sportovní hale Šestajovice, U Váhy 1000, 25092 Šestajovice, pokud není sděleno jinak.Co s sebouNa tábor vybavte děti:
- vhodným sportovním oblečením,
- obuví pro sportovní aktivity venku a v hale (podrážky, které nedělají šmouhy),
- florbalovou holí,
- v den nástupu odevzdejte pořadateli tábora prohlášení o bezinfekčnosti – ke stažení zde,
Na výlet připravte dětem:
- jízdní kolo v dobrém stavu
- vhodnou obuv,
- oblečení dle počasí
- kapesné maximálně ve výši 200,-Kč.
Nedoporučujeme dávat dětem s sebou mobilní telefony, nebo jiné drahé věci. Pokud je dítě přesto bude mít, organizátor nenese odpovědnost za jejich případné odcizení nebo poškození.


Poučení

Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích a provozním řádem. Nedodržování pokynů vedoucích, nadměrná neukázněnost dítěte a podezření, že by dítě mohlo být nakaženo infekční chorobou a ohrožovat tak ostatní děti, může být důvodem vyloučení z účasti na táboře bez nároku na vrácení platby.


Přihláška a souhlas

Vyplněním a odesláním přihlášky níže

 • Berete na vědomí, že přihlašujete své dítě na uvedený příměstský tábor.

 • Prohlašujete, že jste seznámen/a se smluvními podmínkami a berete je na vědomí.

 • Souhlasíte s nakládáním a zpracováním osobních údajů v souladu s Evropským nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR v míře nezbytné k zorganizování akce, tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Souhlasím s tím, že během tábora pořízené fotografie, videa, zvukové záznamy, mohou být pořadatelem použity za účelem prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech, prezentace činnosti na webu, marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích) a prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.).

Údaje k platbě

Číslo účtu2200622110
Kód banky2010 (Fio banka)
Částka2 500 Kč
Variabilní symbol{{url.vs}}