Schůze výboru 2. 11. 2017

Zápis ze schůze výboru T. J. Sokol šestajovice konané dne 2. 11. 2017 v 19:00, Revoluční 408, Šestajovice

Číslo schůze: 16

Počet přítomných členů: 6 členů, 1 čl. KK, hosté – 2 – prezenční listina – příloha 1 tohoto zápisu

Řádně omluveni: 0

Program schůze: zaslán 29. 10. 2017, příloha 2 tohoto zápisu

Schůzi zahájil br. Otáhal

Zapisovatelem byla jmenována ses. Vaňková

Ověřovatelé zápisu: br. Hybner, br. Otáhal

Členové výboru schválili pořad schůze a zapisovatele.

Bylo konstatováno, že schůze je usnášeníschopná a přijatá usnesení jsou právoplatná.


Hodnocení akcí

  • Š6 – lze vyzkoušet čipovou bránu – drahý pronájem – jinak pochvala
  • Památný den – pochvala akce
  • Kladení věnců 28.10. – komorní akce. Vlastnoruční výroba – poměrně velká účast. Pro příští rok by bylo třeba zapojení i dalších složek – škola, zahájení v cca 9:00.

Br. Hybner – úkol – prolinkovat akce na webu s rajce.net

- zpracoval statistiku návštěvnosti FB a www – příloha zápisu - rozešle seznam neuhrazených plateb

Bylo schváleno přijetí nových členů.

Cvičitelé – povinnost vedení docházky + urgovat platby.

16.12. Punčobraní - přihlásíme se – zapojení Betlémského světla?

Floorbal – úhrady cestovních nákladů – k diskusi pro další pololetí.

Pravidla – Desatero povinností cvičence - do pravidel je třeba zařadit také, co se zlobivým nezvládnutelným dítětem – příloha zápisu

Dne 27.5.2018 Brandýs nad Labem – Oblastní slet

Objednávka praporu podepsána, čeká se na grafický návrh.

Schůze výboru byla ukončena v cca 22:00.

Zapsala: ses. Eva Vaňková

Zápis ověřil: br. Milan Hybner