Valná hromada T.J. Sokol Šestajovice

Zveme vás na valnou hromadu T.J. Sokol Šestajovice, která se koná v úterý 21. 3. 2016 v 19:00 v Základní škole Šestajovice, Komenského 158, 25092, Šestajovice.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu zasedání VH
 4. Vystoupení hostů
 5. Kontrola usnesení VH 2016
 6. Zpráva výboru jednoty za uplynulé období
 7. Zprávy odborných útvarů a plán činnosti na rok 2017: náčelnictvo mužů a žen, vzdělavatelé
  • všestrannost,
  • zálesák,
  • tanec,
  • tanečky a rytmika,
  • trampolíny,
  • kondiční cvičení,
  • florbal,
  • zdravotní cvičení,
  • rodiče a děti,
  • parkour,
  • míčové hry
 8. Zpráva kontrolní komise
 9. Finanční zpráva a rozpočet
 10. Schválení finanční závěrky
 11. Členské a oddílové příspěvky na rok 2017
 12. Rozprava k předneseným bodům
 13. Usnesení VH
 14. Dotazy, diskuse
 15. Závěr

V Šestajovicích dne 25. 2. 2017

Výbor T.J. Sokol Šestajovice