Usnesení z valné hromady

I. Valná hromada T. J. Sokol schvaluje:

 • výroční zprávu jednoty přednesenou bratrem starostou Ing. Jakubem Otáhalem
 • zprávu náčelnictva jednoty, odboru sportu a náčelnictva za rok 2015 s plánem činností na rok 2016 – přednesenou sestrou Mgr. Hanou Otáhalovou a Ing. Jakube Otáhalem
 • zprávu hospodáře za rok 2015 o hospodaření jednoty, zprávu o dotacích a příspěvcích pro tělocvičnou jednotu Sokol za rok 2015 a účetní závěrku za rok 2015 – přednesenou bratrem Jakubem Otáhalem a doplněnou o odborné komentáře zástupcem účetní společnosti connect Šárkou Pelikánovou
 • zprávu kontrolní komise - přednesenou bratrem Ing. Lukášem Kolbabou
 • návrh rozpočtu jednoty na rok 2016 – přednesen bratrem Jakubem Otáhalem
 • plán činnosti jednoty na rok 2016 - přednesen bratrem Jakubem Otáhalem
 • složení mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatelů a ověřovatelů dle předneseného návrhu bratrem starostou jednoty Jakubem Otáhalem

II. Valná hromada T. J. Sokol Šestajovice zvolila: (volby jsou na celé tříleté období)

Výbor /šestičlenný/

Starostu: br. Ing. Jakuba Otáhala
Místostarostu: br. Mgr. Milana Hybnera
Jednatele: br. Ing. Lukáše Kolbabu
Hospodáře: ses. Ing. Radanu Kolbabovou
Náčelnici: ses. Mgr. Hanu Otáhalovou
Náčelníka: br. Mgr. Milana Hybnera
Vzdělavatele: ses. Mgr. Evu Vaňkovou

Kontrolní komisi /tříčlenná/: Ing. Rudolfa Filipa Ph. D., Ing. Pavla Lacinu, Ing. Zdeňka Šísla
Náhradník: br. Ing. Luboše Jokela

Vyslance do výboru župy a výboru ČOS: br. Ing. Jakuba Otáhala
Kandidáta do předsednictva ČOS případně kontrolní komise ČOS: br. Ing. Jakuba Otáhala
Kandidáta na místostarostu župy pro organizaci: br. Ing. Jakuba Otáhala
Náhradníka vyslance do výboru župy: br. Mgr. Milana Hybnera
Delegáta do výboru župy: br. Mgr. Milana Hybnera

Kandidáta na náčelníka župy: br. Mgr. Milana Hybnera

Kandidátku na vzdělavatele župy: ses. Mgr. Evu Vaňkovou

Statutární zástupce jednoty T. J. Sokol Šestajovice s podpisovým právem:

 1. bratra: starostu T. J. Sokol Šestajovice Jakuba Otáhala
 2. bratra: jednatele T. J. Sokol Šestajovice Lukáše Kolbabu

III. Valná hromada bere na vědomí:

 • zprávu mandátové komise přednesenou sestrou Helenu Černochovou, která konstatovala, že na volební valné hromadě je přítomno z celkového počtu zletilých členů 62 členů 39. Valná hromada je usnášeníschopná. Dokladem je prezenční listina, která je přílohou.

IV. Valná hromada ukládá výboru jednoty

 • maximální úspornost v hospodaření s finančními prostředky
 • svolat mimořádnou valnou hromadu k projednání činnosti oddílů všestrannosti

V. Valná hromada děkuje:

 1. odstupujícím činovníkům výboru jednoty za jejich obětavou práci, která je časově náročná a je vykonávaná na úkor vlastního volného času a vlastních rodin
 2. všem cvičitelům a členům tělocvičné jednoty za jejich nezištnou celoroční práci
 3. župě Barákově za odbornou profesionální pomoc a lidskou podporu
 4. obecnímu úřadu za spolupráci
 5. ostatním šestajovickým spolkům zejména KRPŠ a Dobrovolným Hasičům

Návrhová a mandátová komise:

Helena Černochová (podpis)
Simona Čermáková (podpis)
Martina Dvořáková (podpis)

Ověřovatelé:

Voerman Zuzana (podpis)
Lubomír Jokel (podpis)

Zapisovatel:

Helena Černochová (podpis)

Volební komise ve složení:

Renata Halaxová (podpis)
Vladislav Pelc (podpis)
Zdeněk Isak (podpis)

V Šestajovicích dne: 4.3.2016 (razítko)